Ökokülade 4 aspekti

Ökokogukondades on jõutud järeldusele, et kogukondadel ja jätkusuutlikul eluviisil on 4 aspekti, mille järgi on erinevaid ökokülasid võimalik analüüsida ja vaadelda:

  • ökoloogiline

  • majanduslik

  • sotsiaalne ja

  • maailmavaateline

Rahvusvaheline ökokülade loomisele keskenduv Gaia Hariduse programm võtab kõik need aspektid kokku järgnevalt:

Ökoloogilise aspekti all mõistetakse ise oma toidu kasvatamist, puhast elukeskkonda,säästlikku veesüsteemi, energiasäästlikest materjalidest ehitatud maju, energiaefektiivsustning madalat ökoloogilist jalajälge, mis on kõigi ökokogukondade eesmärk. Ökoloogilineaspekt on üks esimesi, mida märkavad inimesed väljastpoolt ökokülasid ning see on aspekt, milles ökokülad on jõudnud kõige kaugemale.

Majandusliku aspekti all peetakse silmas ökoküla majanduslikku ülesehitust, omandisuhete süsteemi, ressursside loomise ja jagamise süsteemi, kogukonnamajanduslikku sõltumatust ning ka kogukondliku raha ja iseseisvate majanduslikesüsteemide olemasolu: nt vastastikku teenuste vahetamine, omavaheline koostöö, sisemajanduse soodustamine, vajaduspõhine palk jne.

Sotsiaalse aspekti all peetakse silmas, kuidas kogukond hoiab oma sotsiaalset tervist ja omavahelist võrgustikku: kuidas korraldatakse omavahelisi suhteid, milline on juhtimine, töökorraldus, oma sisemiste protsesside jagamine teiste kogukonna liikmetega, kuidas lahendatakse omavahelisi probleeme ja kuidas tähistatakse elu kõrghetki ja pühitsetakse aasta- ning eluringi algust ja lõppu. Sotsiaalne aspekt on äärmiselt oluline, kuna tegeleb inimsuhete valdkonnaga ning võib öelda, et sotsiaalne aspekt ongi see liim, mis kogukondi koos hoiab. Kui ökokülas on sotsiaalses valdkonnas midagi korrast ära, on väga raske, et ka ülejäänud aspektid töötaksid hästi. Ökokülas on äärmiselt tähtsal kohal ausad, avatud ja terved suhted ning teadlik töö selleni jõudmiseks.

Maailmavaatelise aspekti all peetakse silmas kogukonna ja selle indiviidide isiklikku suhet nähtamatu maailmaga, eluvaadet, suhet Maaga ja Taevaga, uskumusi ning väärtusi, mille nimel ollakse kokku tulnud ning millesse usutakse. Siin kajastub ka maailma hingestatus, suhe loodusjõududesse ja looduse elementidesse, suhe vaimsete põhimõtetega, mis toetavad positiivset ellusuhtumist, oma hinge tegelike läteteni jõudmist, kooskõlateineteise ja loodusega. Väga olulisel kohal on suhe loodusega ning leidub kogukondi, kes on rakendanud oma igapäevaelupraktikasse meie muistsete esivanemate tarkusi hiitest, maa jõujoontest, Maa hingestatusest jne. Sarnaselt sellele, mida ka Eesti alal elanud rahvad onpidanud oluliseks. Enamasti pole ökokülades ühtset religiooni, pigem praktiseeritakse seda, et kõik on teretulnud oma individuaalse eluvaatega, peamine on, et see oleks elu toetav.

Vaata lähemalt Gaia Hariduse programmmi siin: www.gaiaeducation.net