Projektid

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

Ühistarkusega juhtimise tegevussuuna arenguhüpe / 01.jaanuar 2022 - 10.jaanuar 2023

Projekti eesmärgiks on arendada Gaia Akadeemias võimekust toimida ühistarkusega juhtimise kompetentsikeskusena Eestis, pakkudes eestikeelseid materjale ja juhendamist ühistarkusega juhtimise meetodite osas. Projekti käigus eestindatakse peamised terminid ühistarkusega ja iseorganiseerumisega juhtimise valdkonnas. Samuti arendadatakse välja eestikeelsed juhendid ja simulatsioonid/juhtumikirjeldused ühistarkusega juhtimise meetodite praktiliste koolituste läbiviimiseks ning piloteeritakse neid koolitusgruppides. Ühistarkusega juhtimise info levitamiseks korraldatakse inspiratsioonihommikuid ning teostatakse temaatiliste jutusaadete lindistused. Projekti tulemusena on Gaia Akadeemia infokanalites mitmekülgne eestikeelne info ühistarkusega juhtimise eesmärkidest, põhimõtetest ja meetoditest ning viited koolituse/juhendamise saamiseks. Samuti on Gaia Akadeemial võimekus viia läbi eestikeelseid praktilisi ühistarkusega juhtimise koolitusi huvilistele. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Ühistarkusega juhtimise arenguprogramm / 1.dets 2019 - 31. mai 2022

Projekti eesmärk on osalusdemokraatia, kaasava juhtimise, kodanikuteadlikkuse ja vabaühenduste võimekuse edendamine Eestis. Projekti käigus tuuakse Eestisse ühistarkusel baseeruva juhtimismudelite nagu sotsiokraatia, holakraatia ja iseorganiseeruvate organisatsioonide teadmised ja oskused. Korraldatakse sotsiokraatia ja holakraatia meetodite koolitusi, tehakse arendustööd uuenduslike juhtimismeetodite koolituse loomiseks Gaia Akadeemia raames ning viiakse ellu loodud juhtimiskoolituse piloot 3x 3-päevaste moodulitena. Projekti tulemusel levib Eestis kohalik eestikeelne teave ühistarkust kasutatavatest juhtimismeetoditest; valmib koolitusprogramm, mida edaspidi jooksvalt pakutakse sihtgrupile; ~80 aktiivset kodanikku ja ~25 vabaühendust on saanud teadmised ja oskused rakendada ühistarkuse ja iseorganiseerumise baasil juhtimist. Projekti partneriteks on Teeme Ära SA ja Let's Do It World MTÜ.

 LÕPPENUD PROJEKTID

 2017-2019: "Eesti kogukondade tarkus" (Leader toetus: Põhja-Harju koostöökogu ja PRIA)

Projekti eesmärgiks on kogukonna ühtekuuluvustunde suurendamine, suurenenud koostöö ja aktiivsed võrgustikud. Heaks eeskujuks on kõikjal maailmas levivad ökokogukonnad, mille all mõistame nii maal kui linnas asuvaid traditsioonilisi või teadlikult asutatud kogukondi, mis liiguvad suurema sidususe ja säästlikkuse poole.

Projekti raames viidi läbi:

 • 2017 a õppereis Rootsi  ülemaailmse ökokülade võrgustiku GEN Europe aastakonverentsile 
 • 2018 a Eesti kestlik visioonipäev
 • 2019 a mahetoidu õppepäev

Projekti partnerid on MTÜ Lilleoru ja MTÜ Jägala-Linnamäe.

LÕPPENUD PROJEKTID

Rahvusvahelise Gaia hariduse programmi arendamine Eestis

2018. aasta detsembrist kuni 2019 detsembrini viisime ellu Gaia hariduse programmi arendamise projekti Eestis, mida rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnateadlikkuse programm. Projekti kogumaksumuseks oli 29762,26 eurot.

Loe kokkuvõte

Eestis koguneb mais rahvusvahelise SCIPP projekti meeskond

2017. aasta 24.- 28. mais toimus Eestis, Mõisamaa Ökokeskuses rahvusvahese ökokülade võrgustiku GEN Europe rahvuslike võrgustike koostööprojekti SCIPP kohtumine.

Kaks aastat kestnud Euroopa ökokülade rahvuslike võrgustike koostööprojekt SCIPP - “Sustainable Community Incubator Partnership Program” hakkab läbi saama ja töörühma viimane kohtumine toimub Mõisamaa ökokeskuses.

Tegemist on kaks aastat väldanud ja Euroopa Liidu Erasmus+ poolt toetatud projektiga, mille eesmärk oli ökokülade kogemuse baasil välja töötada grupitehnikate ja -praktikate pakett, mida saavad kasutada kogukondlikud algatused, erinevad projektid, ettevõtted ja mittetulunduslikud algatused, et olla jätkusuutlikud. Programm hõlmab ka praktilisi näiteid juba toimivatest kogukondadest. Läbi kohtumiste ja uurimistöö kaardistatud materjal avalikustatakse septembris ja saab olema kättesaadav veebikeskkonnas.

Programmi loojad on aastatepikkuse kogemusega täiskasvanuhariduse koolitajad, kellel on ka kogukondade loomise ja grupiprotsesside juhtimise kogemus.

Töörühma kuulub 21 esindajat üheksast erinevast Euroopa riigist ja rahvuslikust võrgustikust. Eesti kohtumisel antakse projektile viimane lihv ja tehakse kokkuvõtteid.

Projekti eestipoolsed esindajad on Toomas Trapido ja Kristina Paškevicius. 

Programm oli osa Erasmus+ Key action 2, Cooperation for innovation and exchange of good practices

Projekt "Tugevad ökokülad Eestis". Rahastaja AEF VÜF fond aprill 2015-aprill 2016

Sihtasutus Avatud Eesti Fond (AEF) otsustas toetada meie, Eesti Ökokogukondade Ühenduse (EÖÜ) poolt taotletud projekti "Tugevamad ökokülad Eestis". Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti fondi vahendusel. Toetuse suurus 7500€Projekt kestab 1. aprill 2015- 1. jaanuar 2016.

Projekti eesmärk ja lühikokkuvõte: Eesti on üks kõige suurema ökoloogilise jalajäljega riike maailmas. Hoolimata sellest, kasvab avalikkuses huvi jätkusuutliku eluviisi ning sealhulgas ökokogukondade vastu pidevalt. Edendamaks kestlikku ilmavaadet on Eesti Ökokogukondade Ühenduse soov kaasata senisest enam uusi inimesi meie tegemistesse, jagada teadmisi, infot ja uusi oskusi ökokogukondade liikmetele ning kogukondlikust eluviisist huvitatutele. Taotleme, et EÖÜ võimekus uusi inimesi ja aktiivseid kaasalööjaid informeerida ja kaasata ning liikumises osalejate oskuste ja teadmiste arendamist toetada oleks senisest märgatavalt suurem. Soovime, et olemasolevad ökokogukonnad saaksid tuge oma arengule ning  kogukondlikud algatused  julgust oma ideid ellu viia ja uusi ning tugevaid ökokogukondi luua. Projekti raames teavitame süstemaatiliselt avalikkust ja teemast huvitatuid EÖÜ tegevusest, eesmärkidest ning ökokogukondlikest praktikatest, levitame regulaarseid infokirju, teeme sotsiaalmeedia postitusi, uuendame kodulehte ning korraldame üleriiklikke meedia kajastusi. Korraldame suvise ökokogukondade kokkutulek- konverentsi "Praktilised lahendused jätkusuutlikuks majandamiseks", kuhu on teretulnud kõik kogukondlikust ja jätkusuutlikust elust huvitatud inimesed. Ühe EÖÜ võtme- vabatahtliku osalemine EÖÜ katuseorganisatsiooni GEN- Euroopa (Global Ecovillage Network) iga- aastasel konverentsil ja koolitusel Findhorni ökokülas Šotimaal. Kolme liikme osalemine ökokogukondlike liidrioskuste 7- päevasel koolitusel "Ärkame koos" Soomes. Toimub kolm õhtuseminari.Kogu projekt on suunatud uute huviliste ja vabatahtlike kaasamisele EÖÜ tegevusse, olemasolevate ökokogukondade ja kogukondlike algatuste liikmete oskuste parandamisele.

Ökokogukondlike liidrioskuste 7- päevasele koolitusele "Ärkame koos" sõidavad rojekti rahalise toetusega EÖÜ kauaaegsed liikmed ja aktiivsed vabatahtlikud Kadri Allikmäe, Ave Tuisk ja Ergo Tisler. EÖÜ kuulutas välja avaliku pakkumise, laekus neli avaldust ja nemad osutusid väljavalituteks.

Projektijuht: Kristina Paškevicius (kristina.pashkevicius@gmail.com)

Projekti kommunikatsioon: Kadri Allikmäe (katariina.allikmae@gmail.com) ja Sven Paulus (paulus.sven@gmail.com).

IN ENGLISH: Project title: Stronger Eco-Villages in Estonia
Project promoter (organization): NGO Network of Estonian Eco-Communities (NEEC)

Project summary: Estonia is one of the nations with biggest ecological footprint in the world. Despite the fact, there is growing public interest in sustainable lifestyle that eco-villages provide. The objective of the project is just and sustainable planet. We aim to move toward that aim by rising public awareness about sustainability, building capacity of the NEEC by including new volunteers and developing skills of the existing eco-communities and community initatives.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Project is supported by the NGO Fund of EEA Grants, which is operated by Open Estonian Foundation.

GEN Europe rahvuslike võrgustike koostööprojekt 

EÖÜ liige Toomas Trapido esindab Eestit Euroopa ökokogukondade rahvuslike võrgustike esindajate koostööprojektis, mille nimi on SCIPP -  Sustainable Communities Incubator Partnership Programme. Nagu Eestis tegutseb EÖÜ, tegutsevad sarnased riiklikud ökokogukondade võrgustikud pea kõigis Euroopa riikides. Üheskoos kavandatakse ökokülade algatustele suunatud projekti EL Erasmus+ programmi raames. Koostöö eesmärgiks on Euroopa töötada Euroopa tasandil välja koolitusprogramm alustavatele ökoküladele. Projekt toimub Euroopa Liidu programmi Erasmus+ Partnership projektitoetuste vooru raames.

Projekti eestipoolne esindaja EÖÜ-st: Toomas Trapido

Erasmus+ projekt „Raising the Pedagogical Capacity of Network of Estonian Eco-communities”. August 2014 - august 2015

2014. aasta kevadel sai EÖÜ rahastuse õpirännete projektile „Raising the Pedagogical Capacity of Network of Estonian Eco-communities”. Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+.

Projekti eesmärk ja lühikokkuvõte: suurendada kogukonna liikmete pedagoogilist võimekust täiskasvanute koolitamisel jätkusuutliku eluviisi erinevaid aspekte (sotsiaalset, majanduslikku, ökoloogilist ja maailmavaatelist) tutvustavate koolituste läbiviimisel, koguda infot EÖÜ oma koolituskeskuse loomiseks, anda reaalne kogemus Euroopa ökokogukondade toimimisest, suurendada osalejate juhtimisalaseid oskusi, leida uusi rahvusvahelisi kontakte ja koostööpartnereid .

Projektis osalejate leidmiseks kuulutati välja konkursi, mille põhjal EÖÜ juhatus valis välja koolitustel osalejad.

EÖÜ liikmed osalesid projekti raames järgmistel koolitustel:

 •   Krista Noorkõiv - "Inspireerides muutusi“ (Insipring change), Sieben Lindeni ökoküla Saksamaal, 14.-19.september 2014. Loe õpirännet kokkuvõtvat artiklit siin
 •   Ave Oit - grupi töö hõlbustamise ja ruumiloomise kursus, Torri Superiore ökoküla Itaalias,      7.-14.mai 2015.
 •   Maarja Õunaste - permakultuuri õpetaja koolitus, Frilandi ökoküla Taanis 12.-19.mai 2015.
 •   Paavo Eensalu - strateegilise planeerimise kursus Dragon Dreaming (draakoniunistamine), Sieben Lindeni ökoküla Saksamaal, 14.-19.juuni 2015.
 •   Risto Bakhoff – osalemine kursusel päikeseenergia autonoomsete tehnoloogiate kasutusvõimalused  ja koolitusel Tamera kui tulevikumudel, Tamera kogukond Portugalis,     1.-15.august 2015.

Õpirännetel osalejad tegid õpitud teemal avatud töötoad kõigile huvilistele, esinesid ettekannetega EÖÜ suvisel kokkutulekul ning õhtuseminaridel, avaldasid artikleid Bioneeris ja mujal meedias. Maarja Õunaste viib 2016.aasta kevadel läbi ühe tasuta kahepäevase permakultuuri koolituse.

Projektijuht: Krista Noorkõiv

Projekti rahastas Euroopa Liidu programm Erasmus+

KÜSK arenguhüppe projekt "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine" märts 2014-märts 2015

2014. aasta märtsist kuni 2015. aasta aprillini viisime läbi laialdaste tegevustega EÖÜ arenguhüppe projekti "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekute suurendamine", mille rahastajateks olid 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja EV Siseministeerium. Projekti kogumaksumuseks oli 11432,67 eurot ning projekti eesmärkideks olid:

 • üle-eestilise koostöövõrgustiku loomine ja kogukondlike algatuste kaardistamine,
 • kommunikatsioonitegevuste regulaarsus,
 • eestvedajate arendamine ning
 • selguse loomine ühenduse edasistes tegevussuundades.

Projekti raames toimus 4 ökokogukondade teemalist õhtuseminari, 7-päevane kogukondlike juhioskuste arendamise seminar, 8-osaline Gaia Hariduse teemaline loengusari koostöös TLÜ Ökoloogia Instituudiga, avalik hommikuarutelu poliitikutega (ja selle filmiline kokkuvõte) enne valimisi, valmis uus koduleht www.kogukonnad.ee aadressil, 4 ökokogukondade teemalist artiklit (sh 2 inglise keeles), ökokogukondlike algatuste ja ökokogukondliku liikumisega seotud inimeste kaart ning anti välja 4 uudiskirja. Samuti käisid 4 inimest esindamas EÖÜ-d GEN Europe aastakonverentsil, mis toimus 2014. aastal Saksamaal Zegg kogukonnas ja valmis ühenduse tegevuskava aastateks 2015-2018. Sündmustel osales kokku üle 500 inimese ning kaudselt tänu sellele projektile sündis Mõisamaal uus ökoküla "Väike Jalajälg". Täname südamest kõiki vabatahtlikke, kes on projekti panustanud ja KÜSKi eduka koostöö eest! Eriti täname suurimaid panustajaid: Ave Oit, Liina Järviste, Toomas Trapido, Kristina Paškevicius, Krista Noorkõiv, Toivo Aalja, Merili Simmer, Paavo Eensalu, Sven Paulus, Allan Laal, Joel Tambaur, Madis Masing ja Kadri Allikmäe. Loe ka kokkuvõtvat presentatsiooni projektist siit

Projektijuht: Kadri Allikmäe


TESTS II projekt koostöös Läänemereäärsete ökokülade ühendusega

Eestil oli au olla partneriks Läänemereäärsete ökokülade ühenduse BEN (Baltic Ecovillage Network) projektis TESTS II, mille kaudu saadi finantseering 3-päevase BEN kogunemise toimumist 2014. aasta aprillis Esna mõisas, Järvamaal, osaleti Soomes Turu lähedal toimunud BEN sügiskogunemisel, valmib BEN koduleht, rahastati ka Eesti ökokogukondade 2014. aasta suvist kokkutulekut "On vaja tervet kogukonda, et kasvatada last" Sännas ning välisesinejate (Portugali Tamera ökoküla esindajate) kutsumist kokkutulekule. Selle projekti raames saime jõukohase hinnaga korraldada Eestis ka esimese süvademokraatia (deep democracy) kursuse, mis tõi augustis alustanud ökokogukonda "Väike Jalajälg" 30 inimest, kellest üle poole olid pärit läänemereäärsetest ökoküladest.

Projekti eestipoolne esindaja: Liina Järviste